Mantelzorgers en vrijwilligers

Mantelzorgers en vrijwilligers hebben een belangrijke rol binnen onze organisatie. Zij staan dicht bij de zorgvragers en kunnen signalen opvangen die tijdens de zorgverlening wellicht niet worden opgepakt. Op basis van hun input kunnen wij de zorginzet aanpassen om de zorgvrager optimaal te kunnen bedienen. Informatie over de inzet van mantelzorgers en vrijwilligers, is te vinden in ons mantelzorgersbeleid of ons vrijwilligersbeleid.  

Vrijwilligersbeleid

  1. Inleiding

Vrijwilligers vervullen binnen de organisatie een bijzondere en gewaardeerde rol. Zij geven op veelal enthousiaste wijze invulling aan de persoonlijke wensen en behoeftesfeer van de cliënten. Wij achten het van groot belang dat vrijwilligers, zonder beroepsmatige blik, een stukje van de samenleving vertegenwoordigen. Vrijwilligers gaan als niet-werknemer een vrijwillige, onverplichte binding met ons aan, maar vanzelfsprekend kan vrijwilligerswerk niet als vrijblijvend worden gezien en ervaren. De vrijwilliger maakt deel uit van de organisatie en raakt daarbij op de een of andere wijze verbonden met de cliënten. Het maken van wederzijdse duidelijke afspraken is een voorwaarde voor een goede samenwerking. In het vrijwilligersbeleid van de organisatie wordt een kader aangereikt waarin deze afspraken voor beide partijen worden beschreven. Deze afspraken zijn met name gebaseerd op de afspraken en  regelingen die in de afgelopen jaren in de organisatie zijn vastgelegd en die waarborgen dat vrijwilligers hetzelfde kunnen verwachten wat betreft afspraken en regelingen. Vrijwilligers bieden vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid en vanuit menselijke overwegingen ondersteuning in de zorg voor de medemens. Vrijwilligerswerk geeft een toegevoegde waarde aan de professionele zorgverlening. Ook in de beleving van cliënten en familieleden heeft deze vorm van geleverde zorg een duidelijke meerwaarde.

 

1.1 Visie

Het vrijwilligerswerk vindt plaats vanuit de zorgvisie van de organisatie, waarin wordt uitgegaan van het gegeven dat ieder mens een uniek wezen is dat zelf verantwoordelijk is voor zijn of haar leven en de wijze waarop dit wordt ingevuld. Vanuit deze visie ziet de vrijwilliger de cliënt dan ook als een zelfstandig persoon, ondanks eventuele beperkingen. De ondersteuning die de vrijwilliger aan de cliënt geeft, is aanvullend op de eigen mogelijkheden van en respect voor de cliënt.

 

1.2 Doel

In aanvulling op de professionele zorg- en dienstverlening, leveren van een bijdrage aan het verbeteren van het welzijn van cliënten. Vrijwilligers geven extra individuele, groepsgerichte of organisatiegerichte ondersteuning.

 

1.3 Uitgangspunten

De uitgangspunten bij het verrichten van vrijwilligerswerk zijn: Vrijwilligers verrichten geen taken die volgens wettelijke bepalingen zijn voorbehouden aan beroepskrachten. Vrijwilligers academie Lekstroom Steunpunt vrijwilligerswerk-Nieuwegein Vrijwilligerscentrale IJsselstein Handje Helpen regio utrecht Algemene Hulpdienst Nieuwegein

Mantelzorgersbeleid

Door demografische factoren en ontwikkelingen in de gezondheidszorg en sociale dienstverlening heeft een groeiend aantal mensen langdurige zorg nodig. Ongeveer 80 procent van deze zorg wordt verleend door partners, familie en vrienden. Doorgaans wordt van mantelzorg gesproken als de verzorging meer dan acht uur per week duurt, of langer dan drie maanden achtereen. Heeft iemand minder zorg nodig, dan heet dat gebruikelijke zorg. Voor gebruikelijke zorg is doorgaans geen ondersteuning of vervanging mogelijk. Is er niemand die mantelzorg kan geven, of is de mantelzorger te zwaar belast, dan kunt u een beroep doen op een regeling voor betaalde zorg, zoals de AWBZ of Wmo die kennen. Dat kan ook als mantelzorg tijdelijk niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat de mantelzorger op vakantie gaat. Tijdelijke mantelzorg wordt ook wel respijtzorg genoemd. De organisatie vindt het belangrijk dat:  De cliënt kiest of hij gebruik wil en kan maken van de aanwezige mantelzorg en voor welke activiteiten hij ze wil inzetten. De mantelzorger(s) het recht hebben om te kunnen kiezen of zij mantelzorg willen geven, en in welke mate zij betrokken willen zijn bij de zorg- en of dienstverlening. Deze mantelzorgers de erkenning krijgen die zij verdienen en neemt hun input serieus. Mantelzorgers voldoende tijd hebben op een eigen sociaal leven en wil voorkomen dat zij overbelast raken en houdt rekening met de gezondheid van de mantelzorger zelf. Mantelzorgers de begeleiding, ondersteuning, adviezen en de voorlichting krijgen die zij nodig hebben om hun taak serieus op te kunnen pakken. Mantelzorgers de kans krijgen om vrij van hun zorgtaken te kunnen zijn. Daarom is passende ondersteuning beschikbaar, dat wil zeggen: overname van de zorg (respijtzorg), die acceptabel is voor zowel de mantelzorger als de persoon die verzorgd wordt, en afgestemd op de behoeften van de mantelzorger. Indien er geen indicatie voor respijtzorg is afgegeven, zal de organisatie een mantelzorgvervanger in overleg regelen. Mantelzorgers de mogelijkheid hebben om de zorg te combineren met een betaalde baan en zorgt voor de beschikbaarheid van formele zorg tijdens werkuren.  Steunpunt Mantelzorg IJsselstein Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein